BERGERSMEETING 
DUTCH TOWSH0W 

  Bergersmeeting


Patrick Wolvers

Oprichter Bergersmeeting.

Oprichter Dutch-Towman.

Oprichter Dutch-Towshow.

Marketing Director.

Algemene zaken, Vormgeving 
Social media en Website.

 

 Anne Hulscher

Oprichter Dutch-Towman.

Oprichter Dutch-Towshow.

Marketing Director.

Algemene zaken, Vormgeving,
Contacten en Afspraken.
06 24737901

Contact.

Stichting Dutch Towman
Schildstraat 1
2645HD Delfgauw
Nederland

Kvk  86706634

REGIOBANK NL36 RBRB0955783550 
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
Copyright.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij de Dutch Towman / Bergersmeeting / Dutch Towshow en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de Dutch Towman / Bergersmeeting  / Dutch Towshow is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
 
De Dutch Towman / Bergersmeeting / Dutch Towshow heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen.                           
Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

 

DISCLAIMER.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De Dutch Towman / Bergersmeeting / Dutch Towshow aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of de Dutch Towman / Bergersmeeting / Dutch Towshow. 
De Dutch Towman / Bergersmeeting / Dutch Towshow kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

 

De Dutch Towman / Bergersmeeting / Dutch Towshow kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Dutch Towman / Bergersmeeting / Dutch Towshow garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De Dutch Towman / Bergersmeeting / Dutch Towshow behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. De Dutch Towman / Bergersmeeting / Dutch Towshow is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden indien aanwezig van de site die u bezoekt.